Śp. ks. Tadeusz Wróblewski SDS

wrobel

Ks. Tadeusz Wróblewski urodził się dnia 11 listopada 1930 roku w Tarnopolu. Wychowywał się, z dwiema siostrami i dwoma braćmi, w rodzinie Leona i Katarzyny zd. Mieszko. Ojciec był mechanikiem samochodowym, a mama zajmowała się gospodarstwem domowym. Naukę w szkole podstawowej rozpoczął w 1937 roku w miejscowości rodzinnej. Z powodu działań wojennych i akcji przesiedleńczej edukację na poziomie podstawowym ukończył w Krakowie-Czyżynach. Dnia 17 września 1947 roku rozpoczął naukę w Małym Seminarium Duchownym Salwatorianów w Dobroszycach, gdzie w latach 1947-1949 ukończył cztery klasy gimnazjum. W tym okresie podjął decyzję o wstąpieniu do nowicjatu salwatorianów i dnia 8 września 1949 roku został przyjęty do pierwszego etapu podstawowej formacji zakonnej w Bagnie.

Dnia 8 września 1950 roku w Bagnie złożył pierwszą profesję zakonną. Następnie został przeniesiony do kolegium salwatoriańskiego w Mikołowie, gdzie kontynuował edukację w gimnazjum. Dnia 7 czerwca 1952 roku pozytywnie zaliczył egzamin maturalny. Następnie został przeniesiony do klerykatu w Krakowie-Zakrzówku i rozpoczął studia seminaryjne w studium filozoficzno-teologicznym O.O. Dominikanów w Krakowie. Profesję wieczystą ks. Wróblewski złożył dnia 8 września 1954 roku w Krakowie. Święcenia diakonatu przyjął dnia 10 kwietnia 1957 roku w Krakowie z rąk bpa Herberta Bednorza. Po zakończeniu formacji seminaryjnej, dnia 24 czerwca 1957 roku w Mikołowie, przez posługę tego samego szafarza, otrzymał święcenia prezbiteratu.

Po święceniach, w latach 1957-1958, przebywał w ramach roku pastoralnego, tzw. tirocinium, w domu zakonnym w Krakowie przy ul. Łobzowskiej. W 1959 roku wyraził swoją gotowość wyjazdu do USA, aby podjąć tam posługę duszpasterską wśród polonii. Dnia 14 października 1959 roku ks. Tadeusz Wróblewski został mianowany osobistym sekretarzem prowincjała. W 1960 roku został przeniesiony do wspólnoty seminaryjnej w Bagnie. Tam, w latach 1960-1963, podejmował posługę magistra nowicjatu oraz spowiednika kleryków, a także konsultora miejscowej wspólnoty. Na mocy dekretu z dnia 3 września 1961 roku podjął się również posługi mistrza junioratu braci zakonnych w Bagnie. Na mocy dekretu z dnia 25 lipca 1963 roku został przeniesiony do domu zakonnego w Krakowie (ul. Łobzowska 22), gdzie powierzono mu urząd ekonoma prowincjalnego. Wciąż myślał o posłudze duszpasterskiej w USA, ale potrzeby personalne prowincji nie pozwoliły na realizację tych zamierzeń. W styczniu 1966 roku został ponownie wybrany na urząd konsultora i ekonoma domu przy ul. Łobzowskiej oraz ekonoma prowincjalnego. W sierpniu tegoż roku powierzono mu również urząd superiora siedziby prowincjalatu w Krakowie. W 1968 roku uczestniczył w kursie Prawa Administracyjnego orgaznizowanego przy Kurii Warszawskiej.Po zakończeniu posługi w zarządzie prowincji, w okresie od dnia 18 grudnia 1969 roku do dnia 9 września 1970 roku, posługiwał jako duszpasterz w Zakopanem przy kościele pw. NMP Królowej Świata. Podejmował tam również obowiązki związane z urzędem wicesuperiora i ekonoma oraz spowiednika Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Na mocy dekretu z dnia 9 września 1970 roku ks. Wróblewski został przeniesiony do wspólnoty seminaryjnej w Bagnie, gdzie podejmował obowiązki ekonoma domowego. Po trzech latach, w czerwcu 1972 roku, został skierowany do Mikuszowic Śląskich. Tam podejmował obowiązki wikariusza przy parafii pw. NMP Królowej Świata. Na mocy dekretu z dnia 23 maja 1975 roku przełożeni powierzyli ks. Tadeuszowi urząd superiora i ekonoma mikuszowickiej wspólnoty. Po ośmiu latach posługi w Bielsku-Białej został przeniesiony do Zakopanego, gdzie powierzono mu urząd superiora i funkcję ekonoma oraz obowiązki rektora przy miejscowym kościele. Podejmował on również posługę duszpasterską jako współpracownik parafii pw. Świętej Rodziny w Zakopanem-Antałówce. W tym okresie, oprócz posługi duszpasterskiej, podejmował on prace związane z modernizacją kościoła w Zakopanem. W 1980 i 1984 roku przełożeni ponownie powierzyli mu urząd ekonoma i konsultora wspólnoty.

W 1985 roku rozpoczął się nowy etap w życiu i posłudze duszpasterskiej ks. Tadeusza Wróblewskiego. Na zaproszenie przełożonego generalnego salwatorianów wyjechał do Rzymu, gdzie od dnia 1 października tegoż roku realizował obowiązki archiwisty generalnego w Domu Macierzystym. W 1986 roku nasiliły się problemy zdrowotne ks. Tadeusza, co ostatecznie było powodem złożenia przez niego dnia 2 stycznia 1987 roku prośby o zwolnienie z tejże funkcji i powrotu do Polski. Po ustabilizowaniu się stanu zdrowia przełożeni skierowali go do wspólnoty w Piastowie. Podejmował tam, od dnia 1 września 1987 roku, obowiązki wikariusza przy parafii pw. Michała Archanioła. Po trzech latach, na mocy dekretu z dnia 29 maja 1990 roku, ks. Tadeusz Wróblewski został przeniesiony do wspólnoty w Trzebini. Tam powierzono mu urząd superiora miejscowej wspólnoty oraz obowiązki duszpasterskie przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jednocześnie powierzono mu obowiązki dyrektora domu rekolekcyjnego św. Józefa, a także promotora dzieła współpracowników salwatoriańskich. Od 1991 roku sprawował pieczę nad realizacją całościowego programu formacji braci juniorantów w Trzebini. W 1994 roku został mianowany skrutatorem w ramach przygotowania XXI Kapituły Prowincjalnej. Z dniem 1 lipca 1996 roku został skierowany do Zakopanego. Podejmował tam obowiązki proboszcza parafii pw. NMP Królowej Świata. Od 30 czerwca 1999 roku powierzono mu również urząd superiora i ekonoma miejscowej wspólnoty. W 2000 roku ks. Tadeusz Wróblewski powrócił do Trzebini. Tamże, od dnia 1 lipca podejmował obowiązki pomocy duszpasterskiej oraz zastępcy kapelana zakładu karnego. W 2004 roku, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia, został zwolniony z obowiązków zastępcy kapelana więzienia. Nadal jednak gorliwie posługiwał w konfesjonale. W 2005 roku został powołany w skład Prowincjalnej Komisji Wyborczej w wyborach na urząd prowincjała. W 2015 roku ks. Tadeusz Wróblewski świętował 65-lecie profesji zakonnej, a dwa lata później 60-lecie święceń kapłańskich. Mimo ograniczeń związanych z dolegliwościami zdrowotnymi do końca zaangażowany był w życie trzebińskiej bazyliki oraz gorliwą posługę w konfesjonale.

W pamięci wielu współbraci pozostanie jako oddany duszpasterz i troskliwy opiekun ministrantów w parafiach, gdzie posługiwał. Szczególnie mocno związany był z Trzebinią. Dla wielu współbraci jest wzorem gorliwego zakonnika oraz kapłana zaangażowanego w czuwania fatimskie oraz otwartego na potrzeby pielgrzymów i dobrodziejów przybywających do Trzebini.

Ks. Tadeusz Wróblewski zmarł dnia 12 lipca 2018 roku w hospicjum św. Brata Alberta w Jaworznie. Odszedł do Pana w: 88 roku życia, 61 roku kapłaństwa i 68 roku życia zakonnego. Jego pogrzeb odbył się dnia 14 lipca br. w Bazylice pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Trzebini. Został pochowany w grobowcu zakonnym w Trzebini.

Kraków, dnia 13 lipca 2018 ks. Ireneusz Kiełbasa SDS